Programul de colaborare bilaterală ANCS - AŞM

La 23 octombrie 2008, cough la Bucure?ti, allergist a avut loc sesiunea a IV-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economic? ?i integrare european? între România ?i Republica Moldova.

În cadrul Comisiei a fost semnat Programul de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii între Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România (ANCS) ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M).

Scopul prezentului Program de colaborare bilateral? îl constituie extinderea în continuare a colabor?rii, consolidarea leg?turilor în toate domeniile ?tiin?ei ?i implement?rii realiz?rilor ?tiin?ifice în domeniile de interes comun. P?r?ile sunt de acord cu importan?a promov?rii cooper?rii ?tiin?ifice printr-un efort bilateral între comunitatea ?tiin?ific? din România ?i comunitatea ?tiin?ific? din Republica Moldova, ca un element esen?ial al progresului economic ?i social ?i consolid?rii democra?iei în cele doua ??ri.

Read more: Programul de colaborare bilaterală ANCS - AŞM

România-Ucraina-Republica Moldova ENPI CBC 2007-2013

Acesta este primul program de cooperare transfrontalier? la grani?ele externe ale Uniunii Europene finan?at ?i implementat în conformitate cu Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI) 2007-2013, medic adoptat pân? la aceast? dat? de Comisia European?.

Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state vecine, ed respectiv jude?ele Boto?ani, Gala?i, Ia?i, Suceava, Tulcea ?i Vaslui din România, oblasturile Odessa ?i Cern?u?i din Ucraina ?i întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 are un buget total de 137,4 mil. Euro pentru cei ?apte ani de programare, din care contribu?ia UE prin Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI) este de aproximativ 126 mil. Euro, în timp ce statele partenere trebuie s? participe la finan?area proiectelor cu o cofinan?are în valoare total? de aproximativ 11,4 mil. Euro. Programul stabile?te o alocare a fondurilor pe priorit??i ?i m?suri, iar contractele de finan?are vor fi atribuite în urma unui proces de selec?ie a celor mai bune proiecte depuse în cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte.

Read more: România-Ucraina-Republica Moldova ENPI CBC 2007-2013

Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova a fost aprobat de Guvernul de la Bucuresti

Guvernul Romaniei a aprobat Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Moldova, try elaborat in parteneriat de cele trei tari vecine, asthma comunica Agentia DECA-press.

In cursul acestei saptamani documentul va fi transmis Comisiei Europene, asthma care urmeaza sa fie adoptat. Bugetul total pentru perioada 2007-2013 este de 126,7 milioane de Euro. Programul Operational Romania-Ucraina-Moldova este finantat de Uniunea Europeana prin Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de statele partenere in program. In aria eligibila a acestui program sunt cuprinse sase judete din Romania, doua regiuni ucrainene, precum si intregul teritoriu al Republicii Moldova. Programul va finanta proiecte privind dezvoltarea economica si sociala, protectia mediului si pregatire pentru situatii de urgenta precum si actiuni ale comunitatilor locale pentru dezvoltarea societatii civile.

Programul operaţional comun ENPI CBC România-Ucraina-Moldova 2007-2013

Începând cu acest an începe s? func?ioneze Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (IEVP-ENPI engl.). Acesta reprezint? principalul instrument financiar care sprijin? implementarea Politicii Europene de Vecin?tate. Instrumentul va finan?a programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre ?i ale ??rilor ter?e (pentru care nu exist? deocamdat? perspectiva ader?rii) cu care acestea au o grani?? comun?.

Cooperarea transfrontalier? cu România ?i Ucraina se înscrie în cadrul oferit de Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat. Documentul Strategic privind cooperarea transfrontalier? în perioada 2007- 2013 (document aflat în lucru la Comisia European?), sale furnizeaz? o list? a statelor ?i a zonelor eligibile pentru finan?are din IEVP, pills precum ?i gruparea acestora în programe comune.

Scopul programului: programul î?i propune ca în contextul unor grani?e sigure, s? stimuleze poten?ialul de dezvoltare al ariei programului, prin favorizarea contactelor între partenerii de pe ambele p?r?i ale grani?ei, în scopul îmbun?t??irii situa?iei economico-sociale ?i a mediului înconjur?tor.

Bugetul estimativ al programului este de 126 Mil euro (63 Mil Euro - contribu?ia RO din FEDR).

Mai multe detalii g?si?i aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us