Programul operaţional comun ENPI CBC România-Ucraina-Moldova 2007-2013

Începând cu acest an începe s? func?ioneze Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (IEVP-ENPI engl.). Acesta reprezint? principalul instrument financiar care sprijin? implementarea Politicii Europene de Vecin?tate. Instrumentul va finan?a programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre ?i ale ??rilor ter?e (pentru care nu exist? deocamdat? perspectiva ader?rii) cu care acestea au o grani?? comun?.

Cooperarea transfrontalier? cu România ?i Ucraina se înscrie în cadrul oferit de Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat. Documentul Strategic privind cooperarea transfrontalier? în perioada 2007- 2013 (document aflat în lucru la Comisia European?), sale furnizeaz? o list? a statelor ?i a zonelor eligibile pentru finan?are din IEVP, pills precum ?i gruparea acestora în programe comune.

Scopul programului: programul î?i propune ca în contextul unor grani?e sigure, s? stimuleze poten?ialul de dezvoltare al ariei programului, prin favorizarea contactelor între partenerii de pe ambele p?r?i ale grani?ei, în scopul îmbun?t??irii situa?iei economico-sociale ?i a mediului înconjur?tor.

Bugetul estimativ al programului este de 126 Mil euro (63 Mil Euro - contribu?ia RO din FEDR).

Mai multe detalii g?si?i aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us