Raport privind schimbul echivalent pentru perioada anului 2006

Raport privind schimbul echivalent de cercet?tori ?i savan?i în baza Acordurilor de colaborare bilateral? dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i alte academii. 

Academia de ?tiin?e a Moldovei a încheiat Acorduri de colaborare bilateral? cu mai multe academii. O form? eficient? de colaborare fiind schimburile echivalente interacademice dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i: Academia Român?, unhealthy   Academia de ?tiin?e a Poloniei, Academia de ?tiin?e a Ungariei, Academia Na?ional? de ?tiin?e a Ucrainei, Academia Na?ional? de ?tiin?e a Belarusiei ?i Academia de ?tiin?e a Rusiei.

În perioada anului 2006  a fost incheiat Acordul de colaborare dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i  Academia de ?tiin?e din Muntenegru, iar la sfîr?itul anului 2006 a fost încheiat un Acord de colaborare trilateral? dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei, Academia de ?tiin?e Agricole ?i Silvice „Gheorghe Ionescu-?i?e?ti” din România ?i Academia de ?tiin?e Agricole a Ucrainei. 

Rezultatele ob?inute în cadrul schimburilor echivalente sînt foarte semnificative ?i valoroase. Studiul ce se face în baza schimbului echivalent serve?te drept baz? pentru elaborarea ?i sus?inerea tezelor de doctorat,  precum ?i pentru scrierea monografiilor ?i articolelor ?tiin?ifice. În cadrul acestora, au avut loc numeroase întîlniri cu savan?ii, care s-au soldat cu:

 • schimbul de experien??,
 • prezentarea raporturilor ?tiin?ifice,
 • coordonarea planurilor de activitate în cadrul proiectelor de colaborare ?i stabilirea  rela?iilor de colaborare ?tiin?ific? în diferite domenii de activitate,
 • participarea la diferite conferin?e interna?ionale,
 • formarea grupurilor comune de lucru pentru desf??urarea ?i realizarea cercet?rilor ?i proiectelor ?tiin?ifice de profil.

Trebuie de reliefat faptul c?, de la începutul anului 2006 ?i pîn? în prezent, cel mai valorificat a fost schimbul echivalent cu Academia Român?.

În baza schimbului echivalent cu România, stagiarii efectuateaz? vizite de documentare ?i la Biblioteca Academiei Române, care  are o arhiv? cu un fond imens de literatur? ?tiin?ific? ?i documente importante foarte rar întîlnite. De asemenea biblioteca pune în circuit diverse documente inedite pentru savan?i ?i cercet?tori.

Pîn? la data de 31 decembrie 2006 din partea Academiei Române au fost delega?i 13 cercet?tori ?tiin?ifici care au efectuat un stagiu de documentare de la 5 pîn? la 10 zile, iar din partea A.?.M. au fost delega?i 25 de cercet?tori ?tiin?ifici, pentru un stagiu de cercetare de 5 - 7 zile.

De asemenea, în baza schimbului echivalent, am primit un delegat din partea Academiei de ?tiin?e a Ungariei ?i Academia de ?tiin?e a Poloniei care a efectuat in stagiu de cercetare la Institutul de Fizic? Aplicat? ?i care a participat la Conferin?a organizat? de c?tre acest institut. Din partea Academiei de ?tiin?e a Moldovei au fost delegate cîte doi cercet?tori ?tiin?ifici la aceste e academii.

În acest context, stagiile ?i deplas?rile efectuate peste hotarele ??rii ?i anume în statele CSI, Europei ?i SUA au contribuit la perfec?ionarea gradului de calificare a stagiarilor, stabilirea de noi contacte facilitînd astfel participarea mai activ? a comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova în diverse proiecte comune de cercetare. Participarea savan?ilor ?i cercet?rilor ?tiin?ifici la numeroase conferin?e interna?ionale, simpozioane, workshop-uri de profil a ridicat considerabil imaginea ??rii, a comunit??ii ?tiin?ifice pe arena interna?ional? de cercetare, a sporit interesul comunit??ii ?tiin?ifice mondiale pentru ?tiin?a moldoveneasc?. Pe parcursul anului au fost organizate 20 manifest?ri ?tiin?ifice interna?ionale în toate domeniile ?tiin?ei, iar oamenii de ?tiin?? din RM au participat la foruri interna?ionale în Belgia, Germania, Austria, Italia, Fran?a, Japonia, SUA etc.

La acest capitol, men?ion?m c? la cea de-a 60-a aniversare de la crearea primelor institu?ii de cercet?ri ?tiin?ifice ale A?M au participat reprezentan?i ai comunit??ii ?tiin?ifice interna?ionale din 12 ??ri din Europa, SUA, ?i CSI. Cu prilejul acestui remarcabil eveniment, in cadrul A?M s-au desf??urat o serie de manifest?ri axate pe istoria dezvolt?rii ?tiin?ei la care au participat ?i reprezentan?i ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova.

Deplas?ri peste hotare a cercet?torilor din cadrul organiza?iilor din sfera ?tiin?ei ?i inov?rii:

 1. Sec?ia de ?tiin?e Economice ?i Matematice - 113 deplas?ri
 2. Sec?ia de ?tiin?e Biologice, Chimice ?i Ecologice - 213 deplas?ri
 3. Sec?ia de ?tiin?e Fizice ?i Inginere?ti - 220 deplas?ri
 4. Sec?ia de ?tiin?e Medicale - 148 deplas?ri
 5. Sec?ia de ?tiin?e Agricole - 86 deplas?ri
 6. Sec?ia de ?tiin?e Umanistice ?i Arte - 114 deplas?ri
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us