Procedura participării la diverse evenimente ştiinţifice în cadrul schimbului echivalent

În vederea eficientiz?rii colabor?rii ?tiin?ifice (stagii de cercetare, search diverse manifest?ri ?i evenimente ?tiin?ifice) în cadrul schimbului echivalent nevalutar, care se petrec în baza Acordurilor deja încheiate se propune urm?toarea procedur?:

  1. Cercet?torii din cadrul institu?iei din sfera cercet?rii ?i inov?rii subordonate A?M trebuie s? dispun? de consim??mîntul unui partener (parte primitoare) din cadrul institu?iilor de cercetare de peste hotare cu care A?M are semnat în acest sens un Protocol adi?ional Acordului de colaborare (Belarus, Bulgaria, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Ungaria, Ucraina);
  2. Cele dou? p?r?i trebuie s? dispun? de teme de cercetare (domeniu), ce s-ar înscrie în priorit??ile de cooperare extern? a A?M;
  3. Persoana care aplic? în cadrul schimbului echivalent nevalutar trebuie s? comunice inten?ia sa DIECI cu trei s?pt?mîni inainte de data preconizat? a plec?rii;
  4. Demersul aplicantului trebuie s? fie semnat de directorul institu?iei din care este deta?at, vizat ulterior de academicianul-coordonator al sec?iei respective ?i de secretarul ?tiin?ific general al A?M;
  5. Partea primitoare achit? cheltuielile de cazare ?i diurn?, iar partea care deta?eaz? suport? cheltuielile de transport;
  6. La întoarcere cercet?torul din cadrul institu?iei din sfera cercet?rii ?i inov?rii deta?at? în cadrul schimbului echivalent nevalutar este obligat s? prezinte biletele de c?l?torie, împreun? cu Dispozi?ia, Ordinul de deplasare ?i darea de seam? Direc?iei Finan?e ?i Contabilitate a CS?DT pentru restituirea cheltuielilor de transport;
  7. Darea de seam? privind perioada afl?rii peste hotare în cadrul schimbului echivalent se prezint? DIECI în decurs de 5 zile lucr?toare de la sosirea în ?ar?.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us