Raport privind mobilitatea cercetătorilor în 2007

Asigurarea mobilit??ii cercet?torilor, impotent facilitarea acestui proces, l?rgirea ariei geografice a deplas?rilor în interes de serviciu, este o constant? a activit??ii A?M în general ?i a DIECI în special. Semnarea Acordului de facilitare a regimului de vize între RM ?i UE ?i includerea cercet?torilor ?tiin?ifici în categoriile care vor ob?ine vize în spa?iul Shengen în mod privilegiat va contribui ?i mai mult la sporirea mobilit??ii.

Imaginea Academiei de ?tiin?e a Moldovei este promovat? elocvent ?i foarte consecvent la scar? interna?ional? prin intermediul schimbului echivalent de cercet?tori ?i savan?i. Participarea la stagiile de cercetare, manifest?rile ?tiin?ifice, precum ?i la diverse evenimente ?tiin?ifice interna?ionale deschid noi orizonturi ?i oportunit??i atît pentru comunitatea ?tiin?ific? din Moldova, cît ?i pentru cercet?torii ?i savan?ii din afar?.

În această ordine de idei, trebuie de reliefat faptul că în anul 2007 cel mai valorificat a fost schimbul echivalent cu Academia Română. Astfel, pînă la data de 31 decembrie 2007 din partea Academiei Române au fost delegaţi 18 cercetători ştiinţifici, iar din partea A.Ş.M. au fost delegaţi 22 cercetători ştiinţifici pentru stagii de cercetare cu durata de la 5 pînă la 14 zile. Cercetătorii ştiinţifici din Republica Moldova au avut posibilitatea nu numai de a efectua vizite de informare şi stagii de documentare la Institutele Academiei Române pentru coordonarea cercetărilor ştiinţifice comune de perspectivă, dar şi pentru a acumula surse bibliografice necesare definitivării diverselor monografii, teze de doctorat şi lucrări ştiinţifice de amploare.

Colaboratorii ştiinţifici din cadrul instituţiilor A.Ş.M., din contul schimbului echivalent, au realizat vizite de cercetare şi documentare şi la alte academii, precum  Academia de Ştiinţe a Ungariei, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Academia de Ştiinţe din Muntenegru. La rîndul său, A.Ş.M. a primit în vizită cercetători şi savanţi delegaţi de la Academia Română, Academia de Ştiinţe a Poloniei şi Academia de Ştiinţe a Ungariei. În cadrul schimbului echivalent, vicepreşedintele Academiei Române, academicianul Dan BERINDEI a efectuat două vizite la  Academia de Ştiinţe a Moldovei, pentru a participa, în perioada 23 - 26 februarie 2007, la întrunirea internaţională cu tematica “Familia Cantemir”, şi la simpozionul internaţional întitulat “Istoria statului şi dreptului Moldovei în epoca medievală şi modernă”, ce s-a desfăşurat la 17 decembrie. La invitaţia Institutului de Ecologie şi Geografie al A.Ş.M., 4 cercetători ştiinţifici ai Institutului de Geografie al Academiei Române au efectuat un stagiu de cercetare şi colaborare la tema interacademică dintre ţările noastre „Studiul hazardelor naturale asupra regiunilor deluroase din România şi Republica Moldova”. Prof. Richard WIEGANDT, cercetător ştiinţific al Academiei de ştiinţe din Ungaria a fost invitat de către dr. hab. Mihai POPA, directorul Institutului de Matematică şi Informatică pentru a participa la Conferinţa întitulată „Sisteme algebrice şi aplicarea lor în ecuaţii diferenţiale şi în alte domenii ale matematicii”, consacrată jubileului de 90 ani de la naşterea fondatorului şcolii algebrice din Moldova, acad. Vladimir Andronachevici şi jubileul de 80 de ani a fondatorului şcolii pe teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale în Moldova, acad. Constantin SIBIRSCHII, ce şi-a desfăşurat lucrările în perioada 20 – 27 august 2007.

 Oportun ar fi de menţionat, că vizitele de cercetare au drept scop dezvoltarea, informarea, instruirea, precum şi creşterea atractivităţii carierei în domeniul cercetării şi excelenţei ştiinţifice, ceea ce contribuie la propulsarea tinerilor cercetători în arealul ştiinţific internaţional, oferindu-le posibilitatea de a participa la diverse manifestaţii ştiinţifice de rezonanţă internaţională, conferinţe, workshop-uri

  • Secţia de Ştiinţe Agricole – 74
  • Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice – 197
  • Secţia Ştiinţe Medicale – 190
  • Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice – 215
  • Secţia Ştiinţe Fizice şi Inginereşti – 276
  • Secţia Ştiinţe Umanitare şi Arte – 114     

Total 1150 (894 în 2006)

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us