Colaborarea ştiinţifică dintre Republica Moldova şi Ucraina

În scopul dezvolt?rii ?i aprofund?rii cooper?rii ?tiin?ifice bilaterale, price cheap Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Na?ional? de ?tiin?e a Ucrainei au semnat în 1996 Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific?. Scopul prezentului Acord  îl  constituie  extinderea colabor?rii, consolidarea leg?turilor în toate domeniile ?tiin?ei ?i implement?rii realiz?rilor ?tiin?ifice în domeniile de interes comun. Totodat?, Acordul prevede facilitarea mobilit??ii academice,  în baza schimbului echivalent. În rezultat, pe parcursul ultimilor  ani cercet?tori ?tiin?ifici din Republica Moldova ?i respectiv din Ucraina au beneficiat de stagii de cercetare în laboratoarele ?tiin?ifice ale ambelor ??ri.

De asemenea, în 2006, a fost  semnat un acord trilateral de cooperare tehnico-?tiin?ific? pentru 2006-2009 între Academia de ?tiin?e a Moldovei, Academia de ?tiin?e Agrare din Ucraina ?i Academia Român? de ?tiin?e Agricole ?i Silvice "Gheorghe Ionescu-?i?e?ti". Astfel, în baza prezentului Acord p?r?ile desf??oar? o colaborare fructuoas? în urm?toarele domenii: pedologie, horticultur?, protec?ia plantelor, piscicultur?, industrie alimentar?, silvicultur?, etc.

Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Na?ional? de ?tiin?e din Ucraina efectueaz? o cooperare fructuoas? prin intermediul Asocia?iei Interna?ionale a Academiilor de ?tiin?e (IAAS), gra?ie c?reia cercet?torii din Republica Moldova au acces în cele mai performante laboratoare de cercetare din Europa de Est.

În conformitate cu Protocolul privind planificarea tematicii ?i a termenelor de  desf??urare a concursului comun a cercet?rilor ?tiin?ifice fundamentale dintre Ministerul Educa?iei ?i ?tiin?ei al Ucrainei ?i A?M pentru perioada 2009-2010, semnat la data de 2 decembrie 2008, a fost anun?at concursul anului 2009 pentru finan?area cercet?rilor fundamentale, ce prezint? interes comun pentru ambele p?r?i, în domenii ?tiin?ifice, precum: (1) biomedicina, farmaceutica, protec?ia ?i înt?rirea s?n?t??ii; (2) biotehnologiile agricole, fertilitatea solului ?i securitatea alimentar?; (3) nanotehnologiile, industria inginereasc?, noi materiale chimice ?i substan?e; (4) sporirea eficien?ei ?i asigurarea securit??ii complexului energetic; ?i (5) ?tiin?ele economice ?i umanistice. La concurs au fost înaintate 73 propuneri, fiind sus?inute 17 proiecte.

În 2009 Pre?edintele A?M, Academicianul Gheorghe Duca a fost ales membru de onoare al Academiei Na?ionale de ?tiin?e din Ucraina, specializat în domeniul Chimiei Ecologice. Astfel, au fost recunoscute meritele academicianul Gh. Duca în crearea  unui nou domeniu  de cercetare interdisciplinar ?i a ?colii ?tiin?ifice de Chimie Ecologic? în Republica Moldova. De asemenea, academicianul Vl. Goncearuk, membru al Prezidiului Academiei Na?ionale a Ucrainei a fost ales membru de onoare al Academie de ?tiin?e din Moldova pentru aportul în dezvoltarea cercet?rilor în domeniile chimiei cuantice, bioorganice, supramoleculare, fizicii cuantice, cristalogiei, altor sfere de interes comun.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us