De la proiecte bilaterale la programe europene

Recent cooperarea ?tiin?ific? moldo-român? a c?p?tat noi valen?e. Gra?ie Memorandumului de În?elegere, healing semnat la 28 martie 2011 între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România, buy privind colaborarea în cadrul Oficiului Român pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lâng? Uniunea European? (ROST) urmeaz? a fi materializate noi oportunit??i de colaborare, expertiz? ?i promovare dintre cele dou? p?r?i.

Reamintim că relaţiile de până acum dintre cele două instituţii, dezvoltate în baza Programului de colaborare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România, în vigoare, au dobândit rezonanţa unei colaborări fructuoase soldate cu 25 de proiecte acceptate spre finanţare pentru perioada 2010 – 2012. În cadrul acestor proiecte participă 189 de cercetători din Republica Moldova şi 211 cercetători din România reprezentând 21 de instituţii de cercetare româneşti şi respectiv 17 instituţii din Republica Moldova. Menţionăm aici şi implementarea în baza aceluiaşi Program a Proiectului suport pentru dezvoltarea unui exerciţiu de foresight în Republica Moldova „For-Moldova”, rezultatele căruia se vor materializa în elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de cercetare-inovare din Republica Moldova pînă în 2020.

Semnarea Memorandumului de cooperare în cadrul ROST, fiind condiţionată atât de experienţa părţii româneşti privind asocierea la Programele Cadru ale Comunităţii Europene, dar şi de demersurilor actuale ale Republicii Moldova întreprinse în acest sens, vine să extindă posibilităţile de colaborare între AŞM şi ANCS prin: schimbul reciproc de informaţie tehnico-ştiinţifică de uz public şi publicaţii; organizarea de comun a evenimentelor de promovare a participării în proiecte europene; organizarea stagiilor de formare la ROST ; înlesnirea accesului la informaţie şi evenimentele organizate de CE la Bruxelles ; facilitarea stabilirii contactelor europene reciproc avantajoase în toate domeniile cercetării şi inovării; contribuirea la schimbul de informaţii dintre părţi, inclusiv prin intermediul Grupului Informal al Oficiilor de legătură pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (IGLO) cu sediul la Bruxelles. Savanţii din ţara noastră beneficiază deja cu regularitate de cea mai recentă informaţie privind apelurile PC7, remisă cu bunăvoinţă de echipa ROST prin intermediul buletinului „ROST-ul săptămînii”.

Reamintim că Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană, coordonat de ANCS a fost înfiinţat în vederea întăririi legăturilor de colaborare cu comunitatea ştiinţifică europeană. Misiunile acestuia sunt:

  • promovarea participării cercetătorilor români, inclusiv a tinerilor cercetători, precum şi a universităţilor, institutelor de cercetare-dezvoltare, întreprinderilor mici şi mijlocii, industriei, serviciilor şi organizaţiilor neguvernamentale la programele de cercetare ale Uniunii Europene,
  • prezentarea eficientă apoliticii de cercetare, dezvoltare şi inovare şi potenţialul ştiinţific şi tehnologic românesc instituţiilor cu care se intră în contact la nivel european;
  • sprijinirea şi promovarea colaborării dintre firmele industriale şi de servicii, universităţi şi institute de cercetare pentru participarea în comun la consorţii europene pentru proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare;
  • stimularea formării la nivel naţional, de grupuri de interes de nivel european, prin focalizarea competenţelor existente la nivel naţional în domenii prioritare în cercetarea europeană pentru creşterea şanselor de participare la proiecte sau programe europene. (www.rosteu.net).  

În acest scop, următoarele categorii de servicii sunt fi oferite instituţiilor şi comunităţii ştiinţifice: promovarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare din România, căutarea şi facilitarea legăturilor cu parteneri europeni, diseminarea şi promovarea specifică, facilitarea legăturilor cu instituţii europene, cu organisme similare, pentru instituţii şi organizaţii naţionale, recomandări privind buna practică europeană în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us