Cooperare Bilaterala - Italia Descriere

Nota informativ?

cu privire la rezultatele concursului bilateral de proiecte de cerecetare organizat de c?tre Academia de ?tiin?e Moldovei ?i Consiliul Na?ional pentru Cercetare din Italia (CNCI), pills conform Memorandului de Inten?ii dintre A?M ?i CNCI pentru anii 2011/2012 ?i alocarea de mijloace financiare pentru finan?area proiectelor cî?tig?toare în anul 2011.

În conformitate cu prevederile Programului ?i a Acordului de Cooperare ?]tiin?ific? dintre Consiliul Na?ional de Cercetare din Italia (CNCI) ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M), capsule semnat la 23 iunie curent, thumb a fost anun?at concursul proiectelor comune de cercetare, finan?area c?rora va începe la 1 ianuarie 2011.

Scopul concursului a fost de a contribui la dezvoltarea colabor?rii ?tiin?ifice dintre savan?ii din Republica Moldova ?i cei din Italia în vederea solu?ion?rii problemelor actuale ce ?in de domeniul ?tiin?ei ?i inov?rii, precum ?i de a consolida eforturile A?M ?i CNCI finan?area proiectelor comune de cercetare.

În cadrul acestor proiecte vor fi organizate ateliere de lucru, seminare ?tiin?ifice comune, pe teme specifice, cu participarea oamenilor de ?tiin?? din fiecare ?ar?. P?r?ile urmeaz? s? finana?eze nu mai mult de 2 seminare pe an.

. Conform prevederilor Protocolului, cererile de proiecte depuse la concurs din partea cercet?torilor din Republica Moldova au fost transmise spre evaluare Consiliului de Expretiz? al A?M ?i concomitent cererile de proiecte depuse din partea cercet?torilor din Italia au fost expediate spre examinare la Consiliul de Expertiz? al CNCI.

Conform rezultatelor concursului a fost sus?inute 4 proiecte: Direc?ia strategic? I. Edificarea statului de drept ?i punerea în valoare a patrimoniului cultural ?i istorie al Moldovei în contextul integr?rii europene - 2 proiecte; Direc?ia strategic? II. Valorificarea resurselor umane, naturale ?i informa?ionale pentru dezvoltare durabil? - 1 proiect; Direc?ia strategic? V. Nanotehnologii, inginerie industrial?, produse ?i materiale noi - 1 proiect.

Acest concurs urmeaz? s? faciliteze participarea în continuare la Programul Cadru 7 al Comunit??ii Europene pentru activit??i de cercetare, de dezvoltare tehnologic? (2007-2013) ?i în alte programe europene ?i interna?ionale.

Centrul Proiecte Interna?ioanale

Dr. Lidia ROMANCIUC, Director

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us