Programul operaţional comun ENPI CBC România-Ucraina-Moldova 2007-2013

Ministerul Dezvolt?rii, order Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor este Autoritate Comun? de Management pentru Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Moldova. În acest sens are responsabilitatea implement?rii corecte si eficiente a programului pe întreaga arie eligibil?, cialis inclusiv în ??rile partenere.

1. Aria eligibil? de cooperare:
România, jude?ele: Boto?ani, Galati, Iasi, Suceava, Tulcea si Vaslui
Ucraina , oblasturile: Odessa si Cern?u?i
Republica Moldova: întreg teritoriul.

Regiuni adiacente:
Pentru România: jude?ul Br?ila
Pentru Ucraina: oblasturile Ivano-Frankivska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska ?i 12 raioane ale oblastului Thermopilska.

2. Bugetul programului:
Bugetul estimativ al programului este de 126 Mil Euro (63 Mil Euro –contribu?ia RO din FEDR).Co-finan?area na?ional? provenit? de la cele trei state este stabilit? la un nivel de 10%din totalul bugetului UE al programului, acest procent aplicându-se dup? deducerea aloc?rii pentru asisten?? tehnic? (12,6 mil. Euro).

3. Modul de implementare a programului:
Acordare de finan?are nerambursabilã- granturi, în mod competitiv, în cadrul unor licita?ii publice de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalierã.

4. Rezultatele opera?iunilor finan?ate din program
Infrastructura economicã/socialã, lucr?ri de protec?ia mediului, seminarii, training-uri, conferin?e, promovarea turismului, etc.

5. Poten?iali beneficiari

  • Autorit??i locale ?i regionale
  • ONG-uri,
  • Asocia?ii ?i organiza?ii reprezentative
  • Universit??i, institute de cercetare, organiza?ii educa?ionale/de instruire

6. Modul de implicare al solicitan?ilor din România
Ca partener sau ca lider de proiect în proiecte comune

7. Proiecte eligibile
Criteriile generale ?i specifice de selec?ie a proiectelor sunt aprobate de cãtre Comitetul Comun de Monitorizare, la propunerea Autorit??ii Comune de Management (MDLPL, România). În cadrul procesului de selectie se vor avea în vedere urmatoarele criterii minimale:

  • existenta unui partener de partea cealalta a granitei*
  • capacitate administrativã,
  • capacitate tehnicã
  • capacitate financiarã.

*Cel pu?in un partener trebuie sã fie român ?i un partener sã provinã din Ucraina si/sau Republica Moldova. Nu se accept? proiecte doar între parteneri din Ucraina ?i RepublicaMoldova. Aplicantul principal (lead partner-ul) ?i partenerii trebuie s? aib? sediul în aria eligibil? a programului.

B. Strategia programului
1. Scopul programului
Programul î?i propune ca in contextul unor granite sigure, s? stimuleze poten?ialul de dezvoltare al zonei de frontier?, prin favorizarea contactelor intre parteneri de pe ambele p?r?i ale grani?ei, în scopul îmbun?t??irii situa?iei economico-sociale ?i a mediului înconjurator.

2. Priorit??ile ?i m?surile programului
Prioritatea 1 C?tre o economie mai competitiv? a zonei de frontier?:
Masura 1.1 Îmbun?t??irea productivit??ii ?i competitivit??ii în zonele urbane ?i rurale,
Masura 1.2 Ini?iative de cooperare în domeniul transportului ?i re?elelor de energie

Prioritatea 2 Mediu ?i preg?tirea pentru situa?ii de urgen?? prin:
Masura 2.1 Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv preg?tirea pentru situa?ii de urgen??
Masura 2.2 Managementul resurselor de ap? ?i al de?eurilor,

Prioritatea 3 Promovarea activit??ilor people to people prin:
Masura 3.1 Sprijin pentru administra?ia local? ?i regional?, pentru societatea civil? ?i comunit??i locale
Masura 3.2 Schimburi culturale, sociale ?i în domeniul educa?iei

Prioritatea 4 Asisten?? tehnic?.
Aceastã prioritate orizontala va asigura eficien?a ?i eficacitatea în utilizarea resurselor, în concordan?ã cu obiectivele ?i priorit??ile programului.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us