În atenția reprezentanților diasporei științifice a Republicii Moldova în SUA

events

Pe data de 16 martie curent, orele 18:30-21:00, or. New York, SUA, va avea loc sesiunea de informare despre oportunitățile oferite de Consiliul European pentru Cercetare (European Research Council - ERC) destinate cercetătorilor de orice naționalitate interesați sa lucreze în Europa.
Evenimentul este găzduit de Delegația Uniunii Europene la New York cu scopul de a comunica cercetătorilor despre oportunitățile de finanțare din partea ERC și de a oferi informații practice privind procesul de pregătire a unei aplicații de succes pentru un grant.
Participarea la eveniment este gratuită, însă necesită înregistrare prealabilă.
Pentru detalii accesați broșura evenimentului.

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS)

open call

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, asthma aprobat pe 30 mai 2014, prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, formarea proiectului Planului de buget a activit??ilor pentru anul 2018 se efectueaz? de c?tre Direc?ia executiv? al Fondului în primul trimestru al anului 2017.
Propunerile (apelurile) pentru includerea în cadrul activit??ilor proiectului Planului de buget pentru 2018 sunt acceptate din 30 septembrie 2016 pîn? la 1 februarie, anul 2017.
Proiectul Planului de budget a activit??ilor pentru anul fiscal urm?tor se formeaz? pe urm?toarele domenii:
• activit??i de caracter general-umanist;
• activit??i în domeniul culturii;
• activit??i în domeniul educa?iei ?i ?tiin?ei;
• activit??i ce vizeaz? dezvoltarea cooper?rii tineretului CSI;
• activit??i în domeniul informa?iilor ?i comunica?iilor, editarea c?r?ilor;
• activit??i În domeniul sportului;
• activit??i în domeniul turismului;
• activit??i desf??urate în cadrul Anului Comunit??ii Statelor Independente.
Se acord? prioritate acelor proiecte, care implic? cel pu?in trei ??ri din cadrul CSI, precum ?i proiectelor sprijinite de guvernele statelor-membre ale CSI pe teritoriul c?rora aceste proiecte se pun în aplicare, luându-se în considerare priorit??ile de dezvoltare de cooperare interstatal? în sfera umanitar? stabilite în mod regulat de c?tre Consiliul ?efilor de guvern al CSI.
Propunerea (cererea) din partea ??rii trebuie s? fie întocmit? în forma prescris? ?i s? con?in? estimarea global? în ruble ruse?ti, cu indicarea surselor de finan?are, inclusiv din mijloacele MFGS ?i din mijloacele participantului (mijloacele proprii ?i cele atrase). Este obligatoriu s? se furnizeze informa?iile care dovedesc estim?rile costurilor solicitate pentru fiecare articol al bugetului care urmeaz? s? fie finan?ate din mijloacele MFGS.
Din mijloacele MFGS nu pot fi finan?ate urm?toarele cheltuieli ale proiectului:
- Cheltuielile legate de participare în activit??ile (proiecte) a persoanelor care de?in func?ii publice în autorit??ile statelor respective;
- Cheltuielile de achizi?ie ?i consumul de fonduri pentru achizi?ionarea de echipamente de birou ?i crearea de site-uri.
Pachetul necesar de documente pentru aplicare include:
1) propunerea organului împuternicit (pentru ??rile CSI, în care nu este specificat organul împuternicit - o scrisoare de sus?inere a organului competent al autorit??ii executive sau a Guvernului ??rii-membre a CSI);
2) cererea de aplicare;
3) bugetul estimat;
4) documentele ce dovedesc estim?rile articolelor de cheltuieli.
În cazul unei prezent?ri a pachetului de aplicare incomplet (apel), propunerea nu va fi luat? în considerare.

Pentru mai multe detalii vizita?i urm?torul link

Institutul Suedez anunță APEL DE PARTICIPARE

open call

Institutul Suedez invit? formatori în politici, clinic func?ionari publici ?i angaja?i din rândul popula?iei civile s? aplice pentru a participa la SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP). Programul de training se va desf??ura între 13-24 iunie 2016 ?i va fi g?zduit de Universitatea din Malmö.
Programul din acest an are drept tematic? Managementul Public Durabil(Sustenabil) ?i se adreseaz? tinerilor angaja?i cu vârsta de pân? în 35 de ani.
Înregistrarea nu prevede tax? de participare iar organizatorii asigur? mâncarea, apoplectic cazarea ?i costurile de transport ale participan?ilor.
Termenul limit? de aplicare este 31 ianuarie 2016.
Mai multe detalii referitor la aplicarea pentru program g?si?i accesând linkul

CRĂCIUN FERICIT și LA MULȚI ANI

2016

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us