Contribuţia ştiinţei din Moldova la „Unitatea prin Diversitate” a UE

Prin intermediul Spa?iului European de Cercetare va fi introdus?, asthma pe lîng? cele 4 „libert??i” tradi?ionale, cea de-a cincea – „libertatea cuno?tin?elor”.
Janez Poto?nic, Comisarul European pentru Cercetare

Atribuţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei în implementarea prevederilor Planului de Acţiuni „Republica Moldova - Uniunea Europeană” ţin de realizarea capitolului 2.7, Contacte inter-umane: ”Cercetare, Dezvoltare şi Inovare”. Adoptarea standardelor europene în sfera cercetării şi inovării a avut drept premisă introducerea în practică a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare (Legea RM nr.259 – XV din 15.07.04), inspirat din practica europeană. Recenta adoptare a Legii cu privire la sursele regenerabile de energie şi a Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare au completat cadrul legal şi a oferit cercetătorilor condiţiile şi infrastructura necesară pentru activitatea ştiinţifică, definind, totodată, mecanismele de introducere a rezultatelor ştiinţifice în economia naţională.

Voi aminti că reforma din sfera ştiinţei şi inovării, cît şi prestaţia europeană a savanţilor din R.M. au fost recunoscute în cadrul Conferinţei Academiilor de Ştiinţe din Estul şi Sud-Estul Europei, ce s-a desfăşurat în luna mai la Chişinău. Au manifestat un interes vădit faţă de evenimentul din capitala Moldovei organizaţii pan europene, precum sunt Asociaţia Europeană a Academiilor de Ştiinţe (ALLEA), Consiliul Internaţional pentru Ştiinţă (ICSU), iar UNESCO în încheiere a decis desfăşurarea unui proiect pilot în R.M. în domeniul alinierii indicilor de evaluare a rezultatelor ştiinţifice la cei ai UE, ceea ce va permite utilizarea ulterioară a EUROSTAT-ului.

Dezvoltarea infrastructurii informaţionale naţionale în domeniul cercetării, conectarea acesteia la principalele reţele regionale şi internaţionale, crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul potenţialului ştiinţific al Republicii Moldova”, informatizarea A.Ş.M., reducerea decalajului digital în sfera cercetării şi inovării între R.M. şi spaţiul UE sînt doar cîteva dintre acţiunile întreprinse în scopul facilitării şi extinderii accesului la informaţie la nivel european şi internaţional.

Integrarea graduală în spaţiul european de cercetare este confirmată printre altele şi de numărul proiectelor internaţionale cu participarea savanţilor din R.M., articolele publicate în revistele ştiinţifice internaţionale recenzate, participările la conferinţe ştiinţifice şi expoziţii internaţionale de inventică. De exemplu, doar în 2006 au derulat 154 de proiecte internaţionale (11 proiecte SCOPES, finanţate de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă din Elveţia, 7 - de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, 20 proiecte comune cu INTAS etc.). Au fost publicate 785 de articole în reviste internaţionale recenzate, obţinute numeroase premii şi distincţii. Bunăoară, la Salonul Internaţional „Eureka-2006” cercetătorii din Moldova au cucerit 11 medalii de aur, 5 de argint, una de bronz şi o diplomă de merit.

„Contactele Inter-umane” necesită, în primul rînd, mobilitate. Intrarea în vigoare a Acordului privind facilitarea regimului de vize cu UE va stimula în acest sens participarea oamenilor de ştiinţă la conferinţele internaţionale, vizitele în laboratoarele de performanţă, schimbul de opinii şi soluţii. În comun cu Comisia Europeană în prezent are loc identificarea mecanismelor privind accesul cercetătorilor la publicaţiile ştiinţifice europene recenzate. În aceeaşi ordine de idei A.Ş.M a propus proiectul unui Acord de cooperare tehnico-ştiinţifică cu UE (documente similare au fost deja semnate cu Rusia şi Ucraina), în care sînt stipulate toate condiţiile cooperării ştiinţifice cu Comisia Europeană. De asemenea, se negociază participarea Republicii Moldova la Programul de Competitivitate şi Inovaţii al UE, realizarea căruia va oferi cercetătorilor moldoveni noi posibilităţi de cooperare ştiinţifică cu colegii lor din statele europene.

Rezultatul imediat al relaţiilor de colaborare cu UE se exprimă prin participarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la Programele Cadru (PC) în domeniul cercetării. De exemplu, în cadrul PC-6 au fost înaintate 65 de propuneri de proiecte, din care au fost acceptate 19. Pregătirea comunităţii ştiinţifice pentru participarea la PC-7 (2007-2013) are loc şi prin activitatea continuă a Punctului Naţional de Contact PC-7, şi prin intermediul proiectelor FP6 NIS-NEST, ERANIS, IDEAL-IST, în cadrul cărora se acordă asistenţă şi consultaţii, se organizează sistematic întruniri cu experţii străini, se caută parteneri în statele membre ale UE. Realizarea imperativului european se face şi pe dimensiunea bilaterală, desfăşurîndu-se o amplă cooperare cu instituţiile similare din Polonia, Ungaria, Bulgaria, România, Germania, Austria, Muntenegru etc.

Programul Naţional de Implementare a Planului de Acţiuni „Republica Moldova - Uniunea Europeană” rămîne a fi o prioritate pentru cercetătorii din sfera ştiinţei şi inovării, fiind conştienţi de beneficiile obţinute în urma integrării în spaţiul european de cercetare. A.Ş.M. beneficiază de susţinerea Guvernului R.M. în vederea sporirii mobilităţii cercetătorilor, facilitării importului echipamentului de cercetare, includerii sferei ştiinţei în priorităţile asistenţei financiare externe, numirii a unei persoane în cadrul ambasadei RM pe lîngă Comunitatea Europeană, responsabilă de relaţiile ştiinţifice cu UE.

Sergiu Porcescu,
şeful Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a A.Ş.M.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us