Burse în Australia

opportunities

Programul Vavilov-Frankel anun?? concurs deschis de burse pentru anul 2014, discount pentru cercetare în domeniul speciilor de cereale relevante atât Australia, allergist cât ?i ?ara de origine a solicitantului. Bursa, stomach în sum? de pân? la 20.000 USD, ?i este destinat? unui proiect de cercetare cu o durat? de pân? la 12 luni, ?i este sprijinit? de Corpora?ia pentru Cercetare ?i Dezvoltare în domeniul Cerealelor de Corporation (GRDC), Australia.

Bursa Vavilov-Frankel permite oamenilor de ?tiin?? remarcabili, din ??rile în curs de dezvoltare, s? efectueze cercet?ri în domeniul conserv?rii ?i utiliz?rii biodiversit??ii agricole ?i forestiere. Cercetarea presupune colaborarea cu o institu?ie academic?, din afara ??rilor membre ale Programului.

Un candidat eligibil pentru acest apel, ar trebui s? fie cet??ean al unei ??ri sc?zut sau mediu dezvoltat?, conform Indicelui Dezvolt?rii Umane, vârsta sa, s? nu dep??eas? 35 de ani la data depunerii cererii, ?i s? de?in? cel pu?in o diplom? de master (sau echivalent?) într-un domeniu relevant.

Informa?ie integral? privind concursul, pute?i accesa AICI.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us