Press Release: Zi de Informare COST 26 noiembrie, a.c.

         press release

În data de 26 noiembrie, erectile anul curent, drugs în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei, generic s-a desf??urat Ziua de Informare COST (Cooperation Science and Technology), un instrument European prin care este sprijinit? cooperarea în sfera ?tiin?ei ?i tehnologiei  a cercet?torilor din Europa.
        Evenimentul a fost organizat de Direc?ia Rela?ii Externe a A?M în comun cu Oficiul COST din Belgia ?i prezidat de c?tre domnul acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepre?edinte al A?M, si a subliniat importan?a particip?rii în ac?iunile COST ca o treapt? intermediar? pentru ini?ierea preg?tirii propunerilor de proiecte în cadrul Programului European Orizont 2020.
          Scopul evenimentului a fost prezentarea ?i promovarea programului european COST, la care au participat coordonatorii na?ionali de proiecte europene  în derulare, participan?i la Ac?iunile COST, directori ai institutelor A?M, persoanele responsabile de rela?ii ?tiin?ifice interna?ionale din cadrul institu?iilor A?M, Puncte  Na?ionale de Contact în H2020.
         La eveniment au participat exper?i interna?ionali de la Oficiile COST din Belgia, Italia, Fran?a ?i Romania, care ?i-au împ?rt??it experien?ele sale de participare în ac?iunile COST ?i au consultat comunitatea ?tiin?ific? despre modul de aplicare ?i participare eficient? în cadrul acestora.
         În cadrul Zilei de informare COST s-a f?cut schimb de cele mai recente idei, s-au prezentat ?i discutat rezultatele particip?rii echipelor din Moldova la programul COST, beneficiile multiple pe care le are participarea în aceste ac?iuni, precum ?i rolul Academiei de ?tiin?e a Moldovei în încurajarea ?i promovarea particip?rii na?ionale in programul COST.
    Prezent?rile realizate în cadrul Zilei de Informare COST sunt anexate.

Katalin ALFÖLDI

Assunta BERTACCINI

Dr. Didier DUPONT

Dr. Paul KIKIENS

PhD Elena DINU

Olga DAVIDENCO

Gheorghe SAVIN

Veronica GUDUMAC

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us