Concursul proiectelor în cadrul programului "STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare"

În conformitate cu „Acordul de colaborare între Centrul ?tiin?ifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M)” se lanseaz? concursul proiectelor în cadrul programului „STCU & A?M: ini?iative comune de cercetare-dezvoltare” pentru urm?toarele direc?ii prioritare:

  1. Biomedicina, price farmaceutica, impotent men?inerea ?i fortificarea s?n?t??ii;
  2. Biotenologii agricole, fertilitatea solului ?i securitatea alimentar?;
  3. Eficientizarea complexului energetic ?i asigurarea securit??ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile;
  4. Nanotehnologii, inginerie industrial?, produse ?i materiale noi.

Scopul acestui program este contribuirea la valorificarea ?i dezvoltarea poten?ialului tehnico-?tiin?ific din Republica Moldova, la extinderea rela?iilor de colaborare interna?ional?, la aprofundarea rolului ?tiin?ei ?i inov?rii în societate  ?i  promovarea acestora în calitate de priorit??i na?ionale.

Cerinţele de eligibilitate condiţionează şi reglementează participarea la competiţie. Respectarea acestora oferă posibilitatea de obţinere a finanţării, nerespectarea oricăreia dintre ele determină eliminarea proiectului din concurs. Propunerile de proiect trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

  • În conformitate cu politica STCU, 50% din numărul total al participanţilor va fi reprezentată de cercetătorii, care până la destrămarea URSS au efectuat investigaţii ce au avut tangenţă la programele complexului militar sovietic.
  • Costul unui proiect nu va depăşi suma de 50 mii USD.
  • O cerinţă obligatorie este acceptul de colaborare în cadrul proiectului propus a cel puţin a unui cercetător, ce activează în una din ţările părţilor finanţatoare ale STCU: SUA, Canada, UE. (Prioritate se va acorda proiectelor cu cel puţin 2 scrisori de colaborare). Scrisorile de colaborare trebuie să fie înregistrate la STCU până la 13 iulie 2009, luni. Notă: Este foarte important ca aceste scrisori sa fie întocmite în conformitate cu cerinţele expuse la adresa  http://www.stcu.int/west/recommendation/. Absenţa acestora presupune neexaminarea propunerilor de proiect şi eliminarea lor din concurs.
  • STCU şi AŞM apreciază încadrarea în cadrul proiectelor a oamenilor de ştiinţă ce activează în instituţiile de cercetare, amplasate în alte oraşe şi localităţi decât Chişinău. Prioritate se va acorda proiectelor interdisciplinare, la fel şi a celora care implică mai multe instituţii de cercetare.  
  • Punctul 1.19 al formei depline a proiectului STCU (Planificarea dezvoltării durabile - Sustainability Planning) stă la bază sporirii competitivităţii instituţiilor ştiinţifice şi cercetătorilor din Republica Moldova, atât pe perioada realizării proiectului, cât şi în viitor, fiind create condiţii prielnice pentru dezvoltarea ulterioară, pentru atragerea altor surse de finanţare.  

Echipele de cercetare, interesate în promovarea proiectelor în cadrul acestui program, până la 06 aprilie 2009, luni, vor expedia la STCU, doamnei Iaroslava Chuyko (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) următoarea informaţie:
- Denumirea instituţiei (-lor)
- Titlul proiectului
- Conducătorul ştiinţific
- Date de contact (e-mail, telefon, fax)

În baza acestei informaţii STCU atribuie propunerii de proiect un număr de înregistrare şi oferă instrucţiuni pentru completarea formei depline. Informaţii detaliate pot fi accesate la adresa http://www.stcu.int/cis/grant.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us