Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna

Informa?ie privind colaborarea ?tiin?ific? a A?M cu Institutul Unificat de Cercet?ri Nucleare din Dubna

Academia de ?tiin?e a Moldovei colaboreaz? cu  Institutul Unificat de Cercet?ri Nucleare din Dubna din momentul fond?rii acestuia în 1956. Republica Moldova a devenit ?ar?-membr? cu drepturi depline conform cererii Guvernului RM la sesiunea Comitetului reprezentan?ilor plenipoten?iari din 17 martie 1992 ?i ulterior a deciziei Guvernului semnat? de prim-ministru A. Sangheli la 16 august 1992.  Parlamentul RM a ratificat participarea ??rii noastre la IUCN prin legea nr. 508-XV din 12 decembrie 2003.

Men?ion?m, buy c? lansarea ?i promovarea în RM a cercet?torilor din sferele legate de studierea propriet??ilor fundamentale ale materiei, din domeniul fizicii contemporane ?i esen?iale pentru progresul tehnologic, se datoreaz? în mare m?sur?  IUCN de la Dubna. În prezent  institu?ia se dezvolt? ca un centru ?tiin?ific interna?ional multilateral, în care sunt integrate cercet?rile fundamentale ale fizicii  contemporane, elaborarea ?i implementarea celor mai avansate tehnologii ?i preg?tirea speciali?tilor. În conformitate cu planul general de activitate al IUCN, Institutul de Fizic? Aplicat? al A?M este coexecutor al mai multor teme de cercetare.

Una dintre realiz?rile importante se num?r? încheierea contractului  din 18.02.2008 între A?M ?i IUCN de preg?tire a cadrelor tinere din RM prin trening-uri ?i cursuri de masterat.  Potrivit acestui contract începînd din septembrie 2008, cîte 5 studen?i ai Universit??ii A?M sunt delega?i la Dubna pentru studii de masterat.

Prin intermediul IUCN, savan?ii din RM au acces la instala?ii unice, la centrele de radiobiologie, de radiomedicin? ?i criogenic, la bazele interna?ionale de date, fondurile de literatur? ?tiin?ific? mondial?, ?.a. Datorit? colabor?rii savan?ilor moldoveni cu IUCN, în RM au fost ini?iate ?i chiar se dezvolt? direc?ii ?tiin?ifice noi în diverse domenii ale fizicii teoretice moderne.

În perspectiv?, în urma colabor?rii cu IUCN, RM poate beneficia ?i de multiple performan?e ale acestei institu?ii din domeniul fizicii nucleare,   cum ar fi, elaborarea unui studiu de monitoring, care ar ?ine sub control situa?ia radiologic? din Moldova, utilizarea filtrelor nucleare în procesele de stabilire a vinurilor ?i sucurilor, utilizarea izotopilor în sectorul hidrologic cu scopul ob?inerii  datelor pentru dirijarea proceselor de cartografiere ?i distribuire a surselor de ap?, utilizarea tehnologiilor  nucleare în industria prelucr?toare ?i agricultur?.

Postat de Lucia Nastasiuc

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us