Panelul InterAcademic pe subiecte internaţionale

Panelul InterAcademic pe Subiecte Interna?ionale (IAP) este o re?ea global? a Academiilor de ?tiin?e din lume, therapy | lansat în 1993. Scopul s?u principal const? în asistarea Academiilor membre s? conlucreze pentru a oferi consultan?? cet??enilor ?i func?ionarilor publici cu privire la aspectele ?tiin?ifice ale problemelor globale. IAP este deosebit de interesat în asistarea academiilor mici ?i nou formate pentru realizarea acestor obiective, astfel, prin leg?turile de comunicare ?i re?elele create de IAP, toate academiile pot s?-?i ridice atît profilul s?u public, în rîndul cet??enilor, cît ?i influen?a lor fa?? de factorii de decizie.

De la înfiin?area sa, IAP a emis declara?ii ?i pozi?ii cu privire la:

 • cre?terea popula?iei (1994)
 • dezvoltare urban? (1996)
 • durabilitate (2000)
 • clonarea uman? (2003)
 • educa?ia prin ?tiin?? (2003)
 • s?n?tatea mamei ?i a copilului (2003)
 • construirea capacit??ilor ?tiin?ifice (2003)
 • ?tiin?a ?i mass-media (2003)
 • accesul la informa?iile ?tiin?ifice (2003)
 • biosecuritate (2005)
 • evolu?ia (2006)
 • acidifierea Oceanului (2009)
 • p?durile tropicale ?i schimb?rile climaterice (2009).

IAP a aprofundat parteneriatele între institu?iile sale membre ?i lucreaz? în strîns? colaborare cu alte organiza?ii ?tiin?ifice interna?ionale ?i regionale, inclusiv Consiliul InterAcademic (IAC), Panelul InterAcademic pe probleme Medicale (IAMP), ?i Consiliul Interna?ional pentru ?tiin?? (ICSU), colaboreaz? cu academiile regionale, cum ar fi Federatia Asiatic? a Academiilor de ?tiin?e (FASAS), Federa?ia Academiilor Europene (ALLEA), Re?eaua Academiilor de ?tiin?e din Africa (NASAC), Consiliul Consultativ al Academiilor Europene pentru ?tiin?e (EASAC), Asocia?ia Academiilor de ?tiin?e din Asia (AASA), Uniunea ?tiin?ific? din Caraibe (CSU), toate avînd statutul de observatori IAP.

Publica?ii

Cea mai recent? Bro?ur? este disponibil? pentru desc?rcare în format pdf. Ea ofer? o imagine de ansamblu a activit??ilor IAP. Copiile tip?rite sunt disponibile la Secretariatul IAP. Buletinul IAP este produs în mod regulat de c?tre Secretariatul pentru membrii organiza?iei. Scopul Buletinului este s? transmit? informa?ii cu privire la activit??ile Academiilor de ?tiin?e din întreaga lume.

Aici pute?i accesa Statutul ?i regulamentul de procedur? IAP

Mai multe informa?ii cu privire la activitatea IAP pute?i g?si pe pagina oficiala a acestei organiza?ii

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us