EUREKA - O iniţiativă europeană în domeniul tehnologiilor avansate

EUREKA (European network for market-oriented R&D) este o ini?iativ? deschis?, thumb care î?i propune s? realizeze prin proiectele sale, prostate produse, tehnologii ?i servicii de nivel european prin colaborarea întreprinderilor industriale, întreprinderilor mici ?i mijlocii, unit??ilor de cercetare-dezvoltare, universit??ilor din ??rile europene.

EUREKA a fost fondat? în 1985 de 17 state vest-europene la Conferin?a Mini?trilor Cercet?rii din 6 noiembrie 1985, prin Declara?ia de la Hanovra. Din 1992 ini?iativa ?i-a deschis por?ile pentru noi membri din ??rile din Central ?i Est Europene. Din 1998  s-a încurajat participarea la proiectele EUREKA a unor parteneri din întreaga lume, permi?ând astfel industriei europene s? “lucreze cu cei mai buni”. În prezent ea include: 34 state membre, 3 state NIP (cu puncte na?ionale de contact), 1 ?ar? asociat?. De men?ionat c?, din fosta U.R.S.S. state membre sunt ??rile baltice ?i Rusia, iar Ucraina este stat NIP.

EUREKA este unul din cele mai importante programe europene de cercetare aplicativă şi functionează dupa principiul "de jos în sus", utilizând  o birocraţie redusă, o structură organizatorică flexibilă,un circuit informaţional la un nivel de eficienţă acceptabil, o expertiză largă, beneficiind de concentrarea resurselor, împărţirea costurilor şi posibilităţi de acces la fonduri publice şi pe mai multe pieţe. Participanţii decid sinestătător scopul proiectului, care sunt partenerii, cât de mult va costa proiectul, cât va dura, cine şi cum va conduce proiectul, modul de împarţire a riscurilor şi rezultatelor.

EUREKA constituie unul din instrumentele de bază cu care se acţionează pentru urgentarea creării unei comunităţi tehnologice europene. Prin tematica abordată se urmăreşte creşterea productivităţii şi a capacităţii de concurenţă a industriilor şi economiilor europene printr-o strânsă colaborare între industrie, cercetare şi învaţământ.

Prin realizarea proiectelor EUREKA se urmăreşte creşterea competitivităţii europene şi realizarea de produse şi tehnologii competitive, pe piaţa mondială, cu cele realizate în cadrul NAFTA (Acordul Nord-American de Comert Liber) şi ASEAN (Asociatia Statelor din Asia de Sud-Est).

Un proiect EUREKA porneşte de la o idee: o idee pentru dezvoltarea unui nou produs, a unei noi tehnologii sau a unui nou serviciu, care poate revoluţiona piaţa europeană sau mondială şi care aduce îmbunatăţiri substanţiale produselor, tehnologiilor şi serviciilor existente. Iniţiatorii proiectelor EUREKA pot fi: firmele industriale, intreprinderile mici si mijlocii, unităţile de cercetare şi universităţile.

EUREKA nu este un organism de finanţare. Participantii la proiect au responsabilitatea asigurării finanţării proiectelor. Autorităţile naţionale ale unei tari membre EUREKA pot sprijini financiar, în condiţii pe care ele le stabilesc, proiectele EUREKA.

Un proiect EUREKA este o propunere definită şi condusă de parteneri, cu participarea a cel puţin două state membre, în vederea dezvoltării unor produse, procese sau servicii de înaltă calitate. Există următoarele tipuri de proiecte:

  • Proiecte - Programe “Cluster”: proiecte de dimensiuni mari, conduse de industrie, în domenii de importanţă strategică pentru Europa;
  • Proiecte “Umbrella”: reţea de proiecte într-o anumită zonă tematică;
  • Proiecte individuale (tradiţionale): un subiect – participanţi fiind întreprinderile mici şi mijlocii.
Proiectele obţin statututul de proiect EUREKA (marcă a calităţii) numai după evaluarea şi susţinerea lor. Proiectele sunt evaluate :
  • la nivel national, de către coordonatorii naţionali de proiecte;
  • la nivelul EUREKA, conform criteriilor de confirmare a calităţii proiectului (Project Assessment Methodology - PAM).
Pentru a deveni membru al EUREKA, Republica Moldova ar trebui iniţial să obţină statutul NIP (ţară cu puncte naţionale de contact la EUREKA) şi să aibă participări în proiectele acesteia. Organizaţiile din statele ne-membre EUREKA pot participa la proiecte numai cu acordul conducătorului de proiect şi coordonatorilor naţionali de proiecte.

Mai multă informaţie la http://www.eureka.be.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us