Privatizarea terenurilor proprietate publică

 

Privatizarea terenurilor proprietate public? - un proces complex, anesthetist dificil ?i reglementat lacunar

 

Introducere

     Dreptul de proprietate este un drept fundamental consfin?it de Constitu?ia Republicii Moldova. Sistemul economic bazat pe proprietatea privat? s-a dovedit a fi cel mai eficient. Totu?i, capsule subiectiv expunîndu-ne, impotent aceasta variaz? de la stat la stat. Republica Moldova s-a aflat într-o îndelungat? perioad? de tranzi?ie, care înc? nici nu luase bine sfîr?it cînd a început valul privatiz?rii propriet??ii de stat.

     Cum am mai spus, economia unui stat ar trebui s? se bazeze pe proprietate privat?, dar totodat? nu putem ignora faptul c? acesta ca urmare a procesului privatiz?rii, î?i pierde drepturile de posesie, folosin?? ?i dispozi?ie asupra bunurilor (terenurilor, în cazul nostru), ceea ce nu creeaz? o situa?ie favorabil?.     

     Scopul prezentei lucr?ri îl constituie elucidarea procedeului de privatizare a terenurilor proprietate public?.

     Actualitatea temei tratate, de?i aparent nu exist? datorit? perioadei în care a început procesul de privatizare, se manifest? totu?i, din motivul existen?ei pîn? în prezent a procedeului dat ?i a drepturilor titularilor care au ap?rut de pe urma acestui proces.

     Lucrarea este structurat? în trei capitole, fiecare fiind compus din careva subcapitole, primele dou? tratînd teoretic fenomenul privatiz?rii ?i tangen?a acestuia asupra terenurilor proprietate public?, iar cel de-al treilea tratînd practic acest fenomen, sau mai bine-zis urm?rile acestuia.

     Astfel, în capitolul I, voi analiza careva aspecte generale privind terenurile proprietate public? ?i privatizarea acestora, cum ar fi no?iuni, regimul juridic ?i delimitarea terenurilor proprietate public?. În capitolul II, voi trece la procesul propriu-zis al privatiz?rii referindu-m? par?ial la privatizarea general? ?i majoritar la privatizarea terenurilor proprietate public? , ?i anume, organizarea ?i desf??urarea concursului comercial, ?i, reglementarea contractului de vînzare-cump?rare ce rezult? în ultima faz? a procesului. Capitolul III va trata o spe?? tangen?ial? cu tema lucr?rii, pentru a o elucida în mod practic.

Pentru a citi articolul complet face?i click pe PE ACEST LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us