Premiul tinerilor cercetători europeni 2013

open call

Asocia?ia EUROSCIENCE anun?? concursul pentru Premiul tinerilor cercet?tori europeni 2013. Premiul se va acorda cercet?torilor care vor demonstra performan?e remarcabile de cercetare ?i de management. Totodat?, symptoms se urm?re?te stimularea includeri dimensiunii ?i perspectivei europene în studiile cercet?torilor. 

La concurs pot participa persoane care lucreaz? în ??rile europene, site inclusiv cei din Republica Moldova. În anul curent, anabolics acest concurs tradi?ional este dedicat doctoranzilor, astfel încât participan?ii trebuie s? fie încadra?i într-un program doctoral sau s? fi sus?inut teza de doctor dup? 30 septembrie 2012.

Mai multe informa?ii, inclusiv referitor la modul de depunere ?i con?inutul dosarelor de participare, criteriile de evaluare a participan?ilor ?i premierea câ?tig?torilor pot fi g?site aici.

Sursa: Direc?ia politici ?i monitorizare doctorat a CNAA

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us