Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Moldova

Programul vizeaz? sprijinirea de proiecte care favorizeaz? dezvoltarea economic? ?i social?, herbal protec?ia mediului, preg?tirea pentru situa?ii de urgen??, proiecte de investi?ii în infrastructura de transport, energie, furnizarea de ap? potabil?, precum ?i ac?iuni ale comunit??ilor locale care promoveaz? schimburile educa?ionale, culturale ?i sportive, dezvoltarea societ??ii civile etc. Proiectele trebuie s? aib? un caracter transfrontalier ?i s? fie dezvoltate în parteneriat de organiza?ii aflate de-o parte ?i de alta a frontierei. Pentru a putea fi eligibile, în proiecte trebuie s? participe cel pu?in un partener român ?i un partener din Ucraina/Republica Moldova.

Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state vecine, respectiv jude?ele Boto?ani, Gala?i, Ia?i, Suceava, Tulcea ?i Vaslui din România, oblasturile Odessa ?i Cern?u?i din Ucraina ?i întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 are un buget total de 137,4 mil. Euro pentru cei ?apte ani de programare, din care contribu?ia UE prin Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI) este de aproximativ 126 mil. Euro, în timp ce statele partenere trebuie s? participe la finan?area proiectelor cu o cofinan?are în valoare total? de aproximativ 11,4 mil. Euro. Programul stabile?te o alocare a fondurilor pe priorit??i ?i m?suri, iar contractele de finan?are vor fi atribuite în urma unui proces de selec?ie a celor mai bune proiecte depuse în cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte.

Beneficiarii acestui Program pot fi autorit??i publice regionale ?i locale, organiza?ii non-guvernamentale, asocia?iile,  universit??ile, institutele de cercetare, organiza?iile educa?ionale/de instruire etc.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us