PRAISE ICE – promovarea Cercetării şi Inovării prin Excelenţă Ştiinţifică

opportunities

Ini?iativa Central European? (ICE) a lansat în luna iunie a anului curent Programul PRAISE, viagra dedicat promov?rii cercet?rii ?i inov?rii prin Centrele de Excelen?? ?tiin?ific? ?i Grupurilor Avansate de Cercetare din ??rile membre ICE, denture facilitând, medicine astfel, participarea acestora în cadrul programului UE pentru cercetare ?i inovare „Orizont 2020”.

Aceast? propunere prezint? o abordare unic? de a solu?iona probleme-cheie ale ??rilor membre ICE, ce ?in de dezvoltarea comunit??ii ?tiin?ifice ?i aplicare a inov?rii în industrie.

Puterea deosebit? a programului const? în faptul c? se propune un proiect coordonat ?i integrat, finan?at prin diverse fluxuri financiare ale Comunit??ii Europene, precum ?i din alte surse prin intermediul ??rilor vizate.

O estimare orientativ? a bugetului dedicat programului PRAISE este de 45 de milioane euro, pentru o perioad? de 7 ani, care coincide cu perioada de programare financiar? a UE pentru perioada 2014-2020.

Finan?area ??rilor se va desf??ura conform fondurilor/instrumentelor puse la dispozi?ie de c?tre UE, în func?ie de eligibilitatea ??rilor membre ICE, în func?ie de statutul lor institu?ional fa?? de Uniunea European?.

Detalii despre program ?i condi?iile de finan?are g?si?i în materialul anexat.

Anexa 1 - CEI PRAISE

Anexa 2 - Potential Partners

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us