Ziua uşilor deschise la AŞM

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 2321

open day

La 28 august 2014, buy în intervalul orelor 10:00-15:00, Academia de ?tiin?e a Moldovei va organiza „Ziua u?ilor deschise” pentru reprezentan?ii diasporei, dar ?i pentru tinerii absolven?i ai universit??ilor, dornici de a face carier? în cercetarea ?tiin?ific?. Evenimentul are loc în contextul instituirii Zilelor Diasporei în Republica Moldova ?i se va desf??ura în sediul blocului central al A?M (bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt, 1).

Programul include o expozi?ie de lucr?ri, publica?ii ale savan?ilor, o expozi?ie fotografic? care va ilustra în imagini activitatea ?tiin?ific? a cercet?torilor, pus? la dispozi?ie de Centrul Media al A?M. Oaspe?ii vor beneficia de materiale informative referitor la activitatea ?i succesele institu?iilor de cercetare, vor putea vizita Muzeul A?M ?i Expozi?ia realiz?rilor ?tiin?ifice.

În contextul evenimentului, vizitatorii vor avea oportunitatea unic? de a l?sa un mesaj în Cartea de sugestii, unde î?i vor putea exprima dolean?ele ?i a?tept?rile cu referire la activitatea comunit??ii ?tiin?ifice din Republicii Moldova.

În acela?i timp, în incinta Liceului A?M, Universit??ii A?M, precum ?i în alte organiza?ii din sfera ?tiin?ei ?i inov?rii va fi, de asemenea, organizat? Ziua u?ilor deschise, unde sunt a?tepta?i membri ai diasporei, societ??ii civile, mediului de afaceri celui cultural-artistic, precum elevi ?i studen?i. Oaspe?ii vor avea posibilitatea s? cunoasc? savan?ii la locul de munc?, s? viziteze laboratoare ?i s? interac?ioneze cu cercet?tori.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us