Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1635

open call

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, ed aprobat pe 30 mai 2014, pills prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, no rx formarea proiectului Planului de buget a activit??ilor pentru anul 2018 se efectueaz? de c?tre Direc?ia executiv? al Fondului în primul trimestru al anului 2017.
Propunerile (apelurile) pentru includerea în cadrul activit??ilor proiectului Planului de buget pentru 2018 sunt acceptate din 30 septembrie 2016 pîn? la 1 februarie, anul 2017.
Proiectul Planului de budget a activit??ilor pentru anul fiscal urm?tor se formeaz? pe urm?toarele domenii:
• activit??i de caracter general-umanist;
• activit??i în domeniul culturii;
• activit??i în domeniul educa?iei ?i ?tiin?ei;
• activit??i ce vizeaz? dezvoltarea cooper?rii tineretului CSI;
• activit??i în domeniul informa?iilor ?i comunica?iilor, editarea c?r?ilor;
• activit??i În domeniul sportului;
• activit??i în domeniul turismului;
• activit??i desf??urate în cadrul Anului Comunit??ii Statelor Independente.
Se acord? prioritate acelor proiecte, care implic? cel pu?in trei ??ri din cadrul CSI, precum ?i proiectelor sprijinite de guvernele statelor-membre ale CSI pe teritoriul c?rora aceste proiecte se pun în aplicare, luându-se în considerare priorit??ile de dezvoltare de cooperare interstatal? în sfera umanitar? stabilite în mod regulat de c?tre Consiliul ?efilor de guvern al CSI.
Propunerea (cererea) din partea ??rii trebuie s? fie întocmit? în forma prescris? ?i s? con?in? estimarea global? în ruble ruse?ti, cu indicarea surselor de finan?are, inclusiv din mijloacele MFGS ?i din mijloacele participantului (mijloacele proprii ?i cele atrase). Este obligatoriu s? se furnizeze informa?iile care dovedesc estim?rile costurilor solicitate pentru fiecare articol al bugetului care urmeaz? s? fie finan?ate din mijloacele MFGS.
Din mijloacele MFGS nu pot fi finan?ate urm?toarele cheltuieli ale proiectului:
- Cheltuielile legate de participare în activit??ile (proiecte) a persoanelor care de?in func?ii publice în autorit??ile statelor respective;
- Cheltuielile de achizi?ie ?i consumul de fonduri pentru achizi?ionarea de echipamente de birou ?i crearea de site-uri.
Pachetul necesar de documente pentru aplicare include:
1) propunerea organului împuternicit (pentru ??rile CSI, în care nu este specificat organul împuternicit - o scrisoare de sus?inere a organului competent al autorit??ii executive sau a Guvernului ??rii-membre a CSI);
2) cererea de aplicare;
3) bugetul estimat;
4) documentele ce dovedesc estim?rile articolelor de cheltuieli.
În cazul unei prezent?ri a pachetului de aplicare incomplet (apel), propunerea nu va fi luat? în considerare.

Pentru mai multe detalii vizita?i urm?torul link

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us