Vizita oficială a Dlui. Gunter STOCK

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1613

events
Direc?ia Rela?ii Externe V? informeaz? c? în perioada 19-20 ianuarie 2016, hospital la Academia de ?tiin?e a Moldovei se va afla în vizit? oficial? Dl. Gunter STOCK, Pre?edintele Federa?iei Academiilor de ?tiin?e Europene (ALLEA), Pre?edintele Consiliului Executiv al Funda?iei Einstein, Berlin, Germania.

Scopul vizitei Profesorului STOCK va viza discu?ii privind construirea Spa?iului European de Cercetare ?i consolidarea pozi?iei Uniunii Europene în lumea bazat? pe cunoa?tere ?i economie inovativ?. În calitate de Pre?edinte al ALLEA, profesorul STOCK este interesat de a reuni toate academiile europene, pentru formarea unei Europe intelectuale în care oamenii de stiin?? au un rol ?i o responsabilitate deosebit?. În acela?i timp, este antrenat în asigurarea cercet?rii cu resurse financiare în cadrul sistemului de finan?are european? precum ?i în reunirea organiza?iilor umbrel? a tuturor Academiilor din Europa, pentru formarea unui grup comun de exper?i, care consiliaz? Comisia European? (SAM: Mecanismul de Consiliere ?tiin?ific?) ?i care în prezent este format? între Academia Europaea, ALLEA, EASAC, EuroCase ?i Feam.

La 19 ianuarie 2016, ora 15:00 (Sala azurie, bd. ?tefan cel Mare ?i Sfînt, 1) va avea loc Ceremonia de acordare Dlui Gunter STOCK a titlului de Doctor Honoris Causa.

V? invit?m s? participa?i la acest eveniment.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us