Apel deschis pentru participare la Simpozionul Internațional de la Marea Neagră

open call

Centrul Interna?ional pentru Studii în bazinul M?rii Negre (ICBSS) organizeaz? Simpozionul Interna?ional de la Marea Neagr? (International Black Sea Symposium) care va avea loc la Atena, medstore Grecia în zilele de 19-20 noiembrie 2015.
Simpozionul î?i propune întrunirea participan?ilor din întreaga lume pentru a face schimb de p?reri în scopul sporirii perspectivelor unui dialog asupra ?tiin?ei, viagra tehnologiilor ?i a inov?rii în zona M?rii Negre.
Sunt încurajate s? aplice pentru participare persoanele din domeniul elabor?rii de politici, antreprenoriatului, academicieni, diploma?i, membri de parlament, reprezentan?i ai societ??ii civile ?i cercet?tori din diverse domenii care au elaborat o expertiz? în ?tiin??, tehnologii ?i inovare.
Aplic?rile sunt deschise pîn? la data de 11 noiembrie 2015.
Pentru detalii despre program accesa?i ata?amentul;
Formularul de înscriere îl g?si?i aici.

Studii și stagii de cercetare în Germania

open call

Serviciul german de schimb academic (DAAD) ofer? posibilitatea persoanelor din mediul universitar (studen?i, medicine cadre didactice) ?i colaboratorilor din cadrul institutelor de cercetare din Republica Moldova de a realiza un stagiu de cercetare sau de a studia în Germania în anul universitar 2016/2017.

Persoanele interesate pot accesa prezentarea oficial? a programului la adresa www.funding-guide.de;
Doritorii de a aplica pentru o burs? de masterat pot accesa site-ul www.study-in.de;
Pentru stagii de cercet?ri ?tiin?ifice se recomand? site-ul www.research-in-germany.org;
Bro?ura cu informa?ii despre aplicare poate fi g?sit? la adresa: http://www.scribd.com/doc/278011130/BROCHURE-Romanian-Version-DAAD-Call-for-Applications-2016.

Oferte de granturi

open call

Consolidarea încrederii în Caucazul de Sud - o ini?iativ? de finan?are comun? pentru sprijinirea activit??ilor de consolidare a încrederii actorilor nonstatali în Caucazul de Sud ?i în ??rile vecine.
Ini?iativa înaintat? de fonda?iile germane Robert Bosch Stiftung ?i Black Sea Trust, health este conceput? încuraj?rii beneficiarilor de granturi pentru a investiga noi moduri, medicine metode ?i abord?ri în scopul consolid?rii în?elegerii reciproce ?i reconcilierii între popula?iile din teritoriile implicate în prezent în conflicte armate.
Proiectele trebuie s? fie ini?iate de organiza?iile societ??ii civile.
??ri eligibile : Armenia, allergist Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, România, Rusia Turcia ?i Ucraina.
În special vor fi apreciate proiectele din urm?toarele domenii:
• ini?iativele transfrontaliere pentru tineri;
• abord?ri la educa?ie civic? sau cet??enie activ?;
• abord?ri la reconciliere ?i pace care s? includ? experien?ele din istorie ?i le transmite tinerei genera?ii;
• rolul mass-media în dep??irea stereotipurilor.
De asemnea, ideile de proiecte pot fi concentrate pe crearea de diverse platforme (mediu, muzica, sport, etc.), care reunesc oameni din teritoriile implicate în conflicte; pe facilitarea contactelor între actorii de stat din Caucazul de Sud ?i regiunile vecine etc.
Suma grantului va constitui aproximativ 23.000 de dolari (circa 18.000 de euro). În cazuri excep?ionale, proiectele multilaterale pot dep??i aceast? sum?.
Deciziile cu privire la selectarea ?i finan?area proiectelor depuse vor fi luate în comun de reprezentan?i ai ambelor donatori.
Data limit? pentru depunerea propunerilor de proiecte - 1 octombrie de 2015, ora 18:00.
Mai multe detalii pute?i g?si, accesînd urm?torul link: http://www.gmfus.org/initiatives/request-proposals

Apel de participare

open call

Academia de ?tiin?e a Austriei desf??oar? selectarea proiectelor de cercetare ce reflect? ideile noi, symptoms neexplorate anterior.
JESH e un program implementat de Academia de ?tiin?e a Austriei oferind oamenilor de ?tiin?? posibilitatea de a stabili leg?turi interna?ionale la nivel înalt f?r? restric?ii în ceea ce prive?te domeniul de cercetare.
Data limit? de aplicare a dosarelor este 31 octombrie, 2015.
Pentru detalii referitor la eligibilitate ?i condi?ii de participare, accesa?i: http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Verwaltung/InternationaleBeziehungen/2015/JESH_Information_Sheet_IN_2015.pdf

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us