Vizite de cercetare de scurtă durate oferită de Fundaţia naţională elveţienă pentru cercetare

" Vizitele de cercetare de scurt? durat? ", herbal a Funda?iei Na?ionale Elve?iene pentru Cercetare (SNSF) permit cercet?torilor care lucreaz? în Elve?ia s? plece în str?in?tate sau cercet?torilor ne-elve?ieini s? vin? în Elve?ia. Vizita poate dura între o s?pt?mân? ?i trei luni ?i sunt limitate la o singur? persoan?. 

Atât colegii care viziteaz? cât ?i persoana de la Institutul gazd? (gazda) sunt co-solicitan?ilor ai ini?iativei. Scopul principal al acestui instrument de finan?are, cough care este deschis pentru toate domeniile de cercetare, here este de a ini?ia sau de a consolida colabor?rile interna?ionale. Pentru a atinge acest obiectiv, în timpul vizitei un proiectele de cercetare de scurt? durat? trebuie s? fie efectuat în parteneriat cu institutul gazd? elve?ian?. Ar trebui s? existe un schimb de cuno?tin?e care este benefic pentru ambii solicitan?i ai vizitei.

Prezenţa la congrese, conferinţe, ateliere de lucru, seminare şi discuţii nu este acoperită.

" Vizitele de cercetare de scurtă durată ", nu au limitări geografice. Cercetători elveţieni pot merge în orice altă ţară, iar cercetători din orice ţară pot pleca în vizite de cercetare de scurtă durată în Elveţia.

FINANŢAREA

SNSF plăteşte suma brută (lump sum) destinată doar pentru cheltuielile de deplasare (dus-intors), precum şi diurna colegilor ce efectuează vizita. Din moment ce finanţare se bazează pe sumele brute definite de SNSF, aplicanţii nu au nevoie pentru a indica un buget în cerere. Pentru cercetători din străinătate ce vin în Elveţia, banii vor fi transferate la institutul de gazdă.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU OASPEŢI:

Colegii ce vizitează trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
1) deţin un doctorat (sau un grad echivalent);
2) este angajat ca cercetător în ţara sa de origine, înainte, în timpul şi după vizita;
3) are ca scop să iniţieze sau să consolideze, datorită vizitei, o colaborare continuă între cele două laboratoare / institute;
4) nu au beneficiat anterior de sprijin prin acest instrument de finanţare ultimii doi ani.


CRITERIILE DE ELIGIBILITATE GENERALE PENTRU GAZDĂ:

1) au aprobare de la directorul institutului gazdă de a invita colegii străini;
2) deţine o poziţie de cercetător sau altă poziţie la Institutul ţării gazdă;
3) pot să garanteze că au capacităţile necesare (de exemplu, spaţiul de lucru) pentru a primi cercetătorii străini.


ÎNAINTAREA PROPUNERILOR

Propunerea trebuie să fie pregătită în comun de către colegii ambelor părţi. Cererea poate fi prezentată doar de către partea elveţiană, prin intermediul platformei web SNSF: www.mysnf.ch. Această persoană este responsabilă din punct de vedere legal pentru proiect. Pentru a avea acces la platforma web şi pentru înaintarea electronică a propunerii este necesar un cont. În cazul în care partenerul elveţian nu are încă un astfel de cont, el / ea trebuie să se înregistreze la SNSF în calitate de utilizator nou. Odată înregistrat, el / ea va primi numele de utilizator şi parola prin poştă (în general, în termen de cinci zile lucrătoare).

DEADLINE
Depunerea unei cereri este posibilă în orice moment, dar trebuie să fie depuse cel puţin două luni înainte de planificarea vizitei. Cererile întîrziate şi incomplete nu vor fi acceptate. În cazul în care colegii străini au nevoie de viză, se recomandă prezentarea propunerii cu patru luni înainte.

CRITERIILE DE EVALUARE

Cererile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:
1) calitatea cercetării propuse;
2) experienţa în cercetare a colegilor străini;
3) compatibilitatea oaspeţilor cu Institutul ţării gazdă;
4) complementaritatea solicitanţilor (beneficiu pentru fiecare co-solicitant);
5) existenţa potenţialului pentru colaborare pe termen lung.

Mai multe informaţii aici
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us