Programul SCOPES 2005-2008

SCOPES = Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland
Cooperare ?tiin?ific? între Europa de Est ?i Elve?ia - ini?iativ? comun? a Agen?iei Elve?iene pentru Dezvoltare ?i Cooperare ?i Funda?ia Na?ional? ?tiin?ific? Elve?ian?, medicine din 1990.

OBIECTIV:
Obiectivul general al programului SCOPES 2005-2008 este acela de a sprijini cercet?torii, health echipele de cercet?tori ?i institutele de cercetare din ??rile Europei Centrale ?i de Est ?i ??rile NIS în dep??irea dificult??ilor determinate de perioada de tranzi?ie la o economie de pia?? competitive, în domeniul cercet?rii. Programul se axeaz? pe promovarea proiectelor de cercetare de înalt? calitate, pe îmbun?t??irea condi?iilor de cercetare care s? conduc? la cre?terea performan?ei în cercetare ?i la o mai buna integrare a cercet?torilor ?i institu?iilor în comunitatea ?tiin?ific? interna?ional?.

DOMENII:
Cooperare internaţională în domeniul cercetării, cuprinzând toate disciplinele ştiinţifice, pornind de la ştiinţele umaniste şi ştiinţele sociale, până la biologie, medicină, etc.

REGIUNI:
Ţările CEEC (statele Europei Centrale şi de Est, inclusiv noile state membre ale UE) şi NIS (Noile State Independente) şi anume: Albania, Bosnia-Herţegovina, Moldova, Serbia-Muntenegru, Armenia, Georgia, Macedonia, Tajikistan, Azerbaijan, Croaţia, România, Ucraina, Bulgaria, Kyrgystan, Rusia, Uzbekistan ca ţări partenere dar şi Letonia, Polonia, Lituania, Slovacia, Slovenia, Turkmenistan, Ungaria, Estonia, Cehia, Belarus (în mod special pentru finanţarea participării la conferinţe).

BENEFICIARI:

  • Cercetători individuali şi institute de cercetare (provenind din mediul academic, universităţi şi alte instituţii publice implicate în activităţi de cercetare fundamentală sau aplicate, fără scop comercial)
  • ONG-uri şi/sau institute de cercetare private daca pot demonstra o activitate şi experienţă recunoscute internaţional

(Societăţile comerciale pot participa la program fără a beneficia de finanţarea directă SCOPES)

BUGETUL GLOBAL: 11.770.000 CHF

ACŢIUNI FINANŢATE:
Programul conţine 5 tipuri diferite de instrumente de finanţare. La moment, sunt disponibile doar granturile pentru participarea la conferinţe, aplicările pentru celelalte instrumente vor fi relansate din 2009.

  1. Granturi pentru participarea la conferinţe (CG) – vizând întărirea reţelelor internaţionale între cercetătorii est-europeni şi deschiderea de noi perspective în domeniul cooperării internaţionale şi dezvoltarea curriculumului ştiinţific. Cercetătorii din ţările partenere pot participa la conferinţe internaţionale desfăşurate pe teritoriul elveţian.
  2. Finanţare de proiecte de cercetare între ţări partenere (JRP) şi Elveţia – realizarea de proiecte de interes, relevante pentru perioada de tranziţie, în domeniul transferului tehnologic şi cercetării bilaterale între entităţi din Elveţia şi din ţările partenere.
  3. Parteneriate instituţionale (IP) – vizând dezvoltarea şi modernizarea aspectelor instituţionale din cercetare, întărirea poziţiei institutelor de cercetare aflate în perioada de tranziţie precum şi creşterea atractivităţii lor şi a competitivităţii internaţionale a acestora. Se pot finanţa reorganizarea sau restructurarea instituţiilor activând în domeniul cercetării, acordarea de asistenţă în domeniul ştiinţific sau în management, training al echipei administrative/management în instituţii elveţiene, îmbunătăţirea şi modernizarea metodelor de predare, dezvoltarea unei noi curicule, etc), îmbunătăţirea activităţilor de training (participarea la şcoli de vară şi cursuri post-universitare a doctoranzilor, organizarea de sesiuni de prezentare sau/şi mobilităţi.
  4. Granturi de pregătire (PG) – acordate pentru îmbunătăţirea calităţii propunerilor de finanţare pentru instrumentele JRP şi IP.
  5. Granturi pentru valorizarea rezultatelor cercetării (VG) – acordate pentru creşterea efectelor şi continuarea activităţilor de sprijin şi a rezultatelor cercetării în contextul instrumentelor JRP şi IP.

Informaţie despre SCOPES: http://www.snf.ch/e/international/abroad/scopes/seiten/default.aspx  

Ghidul solicitantului şi formularele de solicitare a granturilor pentru participarea la conferinţe: http://www.snf.ch/e/international/abroad/scopes/cg/seiten/default.aspx.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us