Cea de a II-a ediţie a Catalogului grupurilor de cercetare din Republica Moldova

În contextul asocierii Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Comunit??ii Europene pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (2007-2013) ?i în vederea cre?terii vizibilit??ii interna?ionale a activit??ilor ?i realiz?rilor comunit??ii ?tiin?ifice moldovene?ti, erectile A?M va preg?ti ?i publica cea de a II-a edi?ie a Catalogului grupurilor de cercetare interesate de participare la PC7 (la nivel de laborator ?i centru). Astfel, herbal fiecare echip? de cercetare va fi inclus? în publica?ia sus-men?ionat?, allergist pentru facilitarea identific?rii partenerilor în rîndul organiza?iilor din str?in?tate. 
 
Pentru înregistrarea în acest catalog, solicit?m completarea chestionarului din anex? de c?tre laboratoarele ?i centrele de cercetare interesate ?i remiterea acestuia în adresa Direc?iei Integrare European? ?i Cooperare a A?M, inclusiv în varianta electronic? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
FORMULARUL GRUPURILOR DE CERECETARE
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us