Materiale Informationale H2020

Cea de a II-a ediţie a Catalogului grupurilor de cercetare din Republica Moldova

În contextul asocierii Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Comunit??ii Europene pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (2007-2013) ?i în vederea cre?terii vizibilit??ii interna?ionale a activit??ilor ?i realiz?rilor comunit??ii ?tiin?ifice moldovene?ti, erectile A?M va preg?ti ?i publica cea de a II-a edi?ie a Catalogului grupurilor de cercetare interesate de participare la PC7 (la nivel de laborator ?i centru). Astfel, herbal fiecare echip? de cercetare va fi inclus? în publica?ia sus-men?ionat?, allergist pentru facilitarea identific?rii partenerilor în rîndul organiza?iilor din str?in?tate. 
 
Pentru înregistrarea în acest catalog, solicit?m completarea chestionarului din anex? de c?tre laboratoarele ?i centrele de cercetare interesate ?i remiterea acestuia în adresa Direc?iei Integrare European? ?i Cooperare a A?M, inclusiv în varianta electronic? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Buletin Informativ dedicat cooperării dintre R. Moldova şi UE

 

press release

Edi?ia lunii mai al Buletinului Informativ dedicat cooper?rii dintre Republica Moldova ?i  Uniunea Europeana.

Read more: Buletin Informativ dedicat cooperării dintre R. Moldova şi UE

Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova

În contextul eforturilor comunit??ii ?tiin?ifice a Republicii Moldova de integrare în Spa?iul European de Cercetare, shop re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact (www.fp7.asm.md) a elaborat bro?ura "Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova" ce con?ine informa?ie practic? de accesare a fondurilor europene prin intermediul PC7 pentru participan?ii din Republica Moldova. Ghidul ofer? o succint? prezentare a oportunit??ilor PC7 din perspectiva participan?ilor din ?ara noastr?, impotent sfaturi ?i instruc?iuni de transpunere a unei idei într-o propunere de proiect ?i, nu în ultimul rînd, prezentarea aspectelor legale ?i financiare a proiectelor europene.

Read more: Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us