Evaluarea şi aprecierea temelor tezelor de doctorat

Stima?i membri ai Platformei Diaspora Network, ambulance

În leg?tur? cu realizarea Conferin?ei dedicat? finaliz?rii proiectului „TEMPUS 2008 - IT -JPHES. Entrepreneurial Unirersity as a Model For Proper Managerial Interrelation Among Education, medicine Science and Innovation Development” ?i deschiderii oficiale a Incubatorului Educa?ional ?i Inova?ional UNIVERSCIENCE, Universitatea Academiei de ?tiin?e a Moldovei (UnASM)  a lansat dou? proiecte pentru tineret:

  1. Concursul de idei inova?ionale
  2. Concursul tematicilor tezelor de doctorat, realizate în institutele A?M.

UnASM î?i propune prin aceste ac?iuni s? sensibilizezeopinia studen?ilor, masteranzilor, doctoranzilor ?i chiar a cercet?torilor referitor la aplicabilitatea ?tiin?ei ?i racordarea acesteia la cerin?ele pie?ii. Mai mult ca atît, sper?m s? dezvolt?m o gîndire creativ? ?i pragmatic? la viitorii savan?i, precum ?i competen?e, care le vor permite includerea în activit??i de antreprenorial. În final, tindem s? contribuim la sporirea impactului cercet?rii asupra societ??ii ?i stimularea dezvolt?rii sectorului de business bazat pe cercetare-inovare.

Solicit?m sprijinul D-voastr?în evaluarea ?i aprecierea temelor tezelor de doctorat (lista se anexeaz?), pentru a selecta cele mai inovative, actuale ?i aplicabile cercet?ri, realizate de doctoranzi în institutele A?M.

V? rug?m s?  studia?i informa?ia de mai jos ?i sa selecta?i (amplasa?i în ordinea descrescînd? a importan?ei acestora) 20 , alc?tuind un raiting a celor mai valoroase teme de cercetare, care ar putea fi implementate în diverse domenii ale economici na?ionale ?i care urmeaz? a fi premiate.V? rog s? remite?i rezultatul evalu?rii Dvs. la adresa diaspora[at]asm.md. 

Vom fi recunosc?tori ?i vom aprecia înalt opinia ?i contribu?ia D-voastr? la aceast? activitate. 

Teme Teze Concurs

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us